Acta de l’assemblea general ordinària

ACTA ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

A Es Migjorn Gran, a 12 de desembre de 2010, a les 17:15 en primera convocatòria i 17:30 en segona convocatòria;  al local situat a la Plaça Menorca núm. 10 d’ Es Migjorn Gran es reuneixen els assistents inclosos a la llista adjunta, estant representat un 29,63% dels associats, decidint per unanimitat constituir-se l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA amb el següent:

ORDRE DEL DIA

1.- Resum d’activitats Photobloggers de Menorca (2010)

2.- Presentació de comptes provisionals

3.- Projectes a curt termini

4.-Renovació de la Junta

5.- Precs i preguntes

Actua com a President ÀNGEL GOMILA ORFILA i com a Secretària SARA MORÁN RUIZ i redactant-se a continuació els acords adoptats:

1.- RESUM D’ACTIVITATS PHOTOBLOGGERS DE MENORCA (2010)

El President resumeix als assistents les activitats i gestions que s’han realitzat al llarg de l’any 2010:

ACTIVITATS

Exposició Foto al Vers (Maó, Ciutadella, Hospital Mateu Orfila i Aeroport de Menorca), concurs social mensual “Photoparaula”, sortides i jornades; així com també el Photobus durant el mes de setembre. També hem participat en tertúlies, entrevistes i col·laboracions a ràdio i televisió local.

GESTIÓ DE SOCIS

S’informa sobre el moviment de socis, sent en aquests moments 54 socis actius.

2.- PRESENTACIÓ DE COMPTES PROVISIONALS

El President valora l’associació en temes econòmics:

ENTRADES:  Quotes anuals socis, serveis varis (plotter, marcs, flaixos), quotes Photobus (no socis) així com la  Subvenció de 800€– CIMe.

SORTIDES: Manteniment plotter, reparació flaixos, despeses varies de gestió i uns 808€ de despeses ocasionades pel Photobus 2010 (despesses netes).

3.- PROJECTES A CURT TERMINI

El President informa sobre els projectes que es duran a terme dins l’any 2011 entre les que s’inclouen: diferents sortides fotogràfiques, concurs social, tallers de fotografia i al mes de setembre estarà prevista una nova edició del Photobus, vist el èxit obtingut.

Durant el mes de gener es farà el, ja tradicional, sopar de companys i lliurament de premis del concurs mensual 2010 “Photoparaula”.

L’Associació seguirà també amb el servei de plotter, flaixos i marcs.

RENOVACIÓ DE JUNTA

El President informa a la resta d’associats que en JAUME GOÑALONS CASALÍ es baixa dins la Junta Directiva, per altra banda en JESÚS CAMPS CARRERAS i n’ ELENA PACHECO TEIXIDOR passen a ser nous membres de la NOVA JUNTA DIRECTIVA que quedaria constituïda de la següent manera:

NOM CÀRREG
ÀNGEL GOMILA ORFILA PRESIDENT
ANTONIA PONS PONS VICE-PRESIDENTA
SARA MORÁN RUIZ SECRETÀRIA
JOAN GÓMEZ PONS TRESORER
CAROLINA LÓPEZ ORTEGA VOCAL
CONSUELO TRIAY COLL VOCAL
JOAN MERCADAL ARMGUIMBAU VOCAL
SERGIO VARGAS GARCÍA VOCAL
JESÚS CAMPS CARRERAS VOCAL
ELENA PACHECO TEIXIDOR VOCAL

Cada membre de la Junta tindrà una activitat concreta dins l’Associació per poder dur a terme tots els projectes presentats en el punt anterior així com la gestió de la mateixa. Els membres  accepten el càrrec per un termini de dos anys.

La relacionada nova Junta Directiva es farà oficial al Registre d’Associacions de les Illes Balears per part de la Secretaria.

PRECS I PREGUNTES

El President contesta a totes les preguntes, suggeriments o qualsevol tema referent a l’associació o implicada en ella que s’exposen.

Tots els punts s’aproven per unanimitat.  I no havent mes assumptes a tractar, s’aixeca la sessió es redacta la present acta per la Secretària amb el Vist i plau del President.

SARA MORAN RUIZ                                                                               ANGEL GOMILA ORFILA
La Secretaria                                                                              El President

ASSISTENTS ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA

Es Migjorn, 12 de desembre de 2010

 1. ÀNGEL GOMILA
 2. ITA PONS
 3. JOAN GÓMEZ
 4. JOAN MERCADAL
 5. JAUME GOÑALONS
 6. CAROL LÓPEZ
 7. NURIA SEGUI
 8. CONSUELO TRIAY
 9. LLUIS AMELLER
 10. EVA RIVA
 11. JOSE G. PUJOL
 12. PAULA CAMPS
 13. LLUÍS ARÉVALO
 14. ELENA PACHECO
 15. CARLES MASCARÓ
 16. SARA MORÁN